Novinka v úsporách
Riešenie pomocou fotovoltaiky a patentov INTERGEO, a.s. Bojnice
Materiály pre verejnosť a médiá
Kliknite
Úspech na výstave Coneco 2013
Kliknite
Materiály DAPE
Kalkulátor spotreby materiálu DAPE
Cenník izolácie DAPE Produktové materiály
Inštruktážne videá
Technické listy DAPE
CAD detaily
Certifikáty DAPE
Prehlásenie o zhode
Izolácia DAPE v televízii
Stavba roka
Kliknite
Stropné vykurovanie a chladenie
Kliknite
Odoberajte : RSS kanál

Tepelné čerpadlá
Studne
Prečo zvoliť vŕtanú studňu

Kvalitnejšia voda na pitie

V ďaka jedinečnej konštrukcii vŕtaných studní v spojení so špecializovaným materiálom s atestom pre styk s pitnou vodou, voda do vŕtanej studne priteká celým povrchom perforovanej časti, čím sa zaručuje trvalý stupeň vodnej hladiny počas roka i v obdobiach sucha, vysoká výdatnosť a kvalitná voda vsakovaním podzemnej vody z väčších hĺbok. Pri hlbších vrtoch a vhodnom geologickom podloží je možné využívať vodu zo studne pre pitné účely. Kvalita vody sa dokladuje dodatočnými rozbormi.

Pozor na kopané studne

A ž 90% kopaných studní umiestnených v zastavaných alebo v minulosti poľnohospodársky využívaných oblastiach je zdraviu škodlivých, najčastejším znečisťovateľom sú baktérie a dusičňany, často aj motorové oleje a chemické rozpúšťadlá a zaťažkávadlá, obzvlášť po daždi. Takto znečistenú vodu nie je možné využiť pre úžitkové účely a neodporúča sa ani jej využitie pre závlahu poľnohospodárskych plodín, prípadna úprava na požadovanú kvalitu je často finančne náročná.

K opané studne vďaka väčším rozmerom poskytujú dostatočné množstvo vody pri nárazovom odbere, avšak spätná akumulácia vody do studne je veľmi zdĺhavá a zabraňuje jej trvalému využitiu. Kopané studne sa často akumulujú povrchovou alebo podpovrchovou vodou, čo spôsobuje stratu kvality vody a zabraňuje jej ďalšiemu využitiu.

css.php
Tvorba stránok od Plamenia.com